Enter The Competition

We welcome your questions and ideas.

Scroll to Top

WFF Competition Rules & Regulations

*Choose Language you prefer?

Competition Rules & Regulations​

 1. The competition is open to all women and youth farmers aged 18 and above on Swazi Nation Land.                     
 2. Commercial and semi-commercial farmers, whose enterprise are within the parameters listed at the back, are eligible to participate in the competition provided the requested information is provided on the application form submitted; (forms are obtainable from the Ministry of Agriculture Offices, Constituency/ Tinkhundla centres, NAMBOARD and sponsors outlets to be announced).                                              
 3. Completed application forms must be returned to centres from which they are collected.                                          
 4. Applicants shall be required, by the panel of judges, to submit any supporting documents should there be a need. Failure to submit requested documents may result in the disqualification of the applicant.                   
 5. All submitted information, in whatever form it is submitted, shall remain confidential and utilized by the office of the Woman Farmer Foundation with utmost discreteness.

       6.1 WFF staff and their immediate family members are not eligible to enter the competition.

       6.2 Judges shall be expected to disclose immediate family members partaking in the competition.                          Failure to disclose shall result in the disqualification of the participant.

 1. Competitors shall be allowed to enter the competition provided they are the proprietors or major shareholders of the farming enterprise.                                                                                                                                    
 2. Competitors shall be Swazi citizens that are official residents of the communities they reside in or are in possession of official contracts/ agreements to operate their enterprises in the given areas.                                          
 3. The applicant shall indicate her major farming enterprise, through which she enters the competition, and also indicate other farming enterprises she is engaged in.                                                                                         
 4. Competitors shall be obliged to allow for the inspection of their enterprise and related documents, as well as provide produce samples if required.                                                                                                                           
 5. Eligible competitors are expected to have been active in their enterprise for at least a year.                                               
 6. Incentive prizes shall be awarded to the top 10 of the youth and adult categories and consolation prizes will be awarded to all qualifying participants.                                                                                                                     
 7. Winners shall not convert prizes into cash nor exchange them for other goods                                                                          
 8. The judge’s decision shall be final, and no correspondence will be entered into.                                                           
 9. The first prize winner shall not be eligible to re-enter subsequent competitions.                                                                            
 10. The first prize winner shall also be required to mentor her peers during her tenure year.                                                             
 11. The closing date for the submission of application forms shall be two months after the rollout of the entry forms or otherwise announces by the office of the Woman Famer Foundation.                                                            
 12. Youths eligible to enter the Woman Farmer of The Year Competition shall be between the ages of 18- 35 years

Imigomo neMibandzela

 1. Lomncintiswano uvulekele bonkhe bomake nensha (emantfombatana) labalima esicitsini.                       
 2. Balimi labalimela timakethe letinkhulu naletinkhudlwana, labanemabhizinisi lahlangana nalemitsetfo lebekiwe ngemuva, bavumelekile kutsi bangawungenela lomncintiswano, bente nesiciniseko sekutsi yonkhe imininingwane lecelwako kulelifomu igcwalisiwe. Emafomu ayatfolakala amahhovisini elitiko letekulima, etinkhundleni, NAMBOARD, nasetindzaweni letitakumenyetelwa.                                                      
 3. Emafomu lagcwalisiwe ngalokuphelele kufanele abuyiselwe etindzaweni latfolakale kuto.                                
 4. Labangenela lomcintiswano batawucelwa ngemajaji kutsi betfule emabhuku elibhizinisi nangabe kunesisdzingo. Umlimi lowehluleka kwetfula lawo mabhuku laceliwe angakhishwa kulomncintiswano angasachudzelani.                                                                                                                                                                    
 5. Yonkhe Imininingwane leyetfulwako, noma ngaluphi luhlobo leyetfulwa ngalo, itakugcinwa iyimfihlo. Lihhovisi laka Woman Farmer Foundation litakuyisebentisa ngalokukhulu kucophelela.

       6.1 Labasebentela lihhovisi laka WFF nemalunga ladvutane emindeni, abakavumeleki kungenela                            lomncintiswano.

       6.2 Kubhekekile kwekutsi emajaji atise lihhovisi ngemalunga ladvutane emindeni yabo langenele                             lomncintiswano. Kwehluleka kuloku kungabanga kutsi lelo lunga lemndeni lingasachudzelani                             kulomncintiswano.

 1. Bacudzelani bavumelekile kutsi bangene lomncintiswano nakungibo banikati balamabhizinisi noma ke bayincenye yebaphatsi baleyo bhizinisi.                                                                                                                            
 2. Bacudzelani kumele babe nebuve base Swatini noma babe nemvume lesemtsetfweni kusebentisa lendzawo lapho babeke lelibhizinisi labo khona.                                                                                                                                
 3. Umngeneli mnncintiswano kufanele akhombise libhizinisi lakhe lasime ngalo lokungilo langenela ngalo lomncintiswano, aphindze avete lamanye emabhizinisi lawachubako.                                                               
 4. Bacudzelani kufanele bavumele kuhlolwa kwemabhizinisi abo netimphepha letiphatselene nemabhizinisi, baphindze bavete lokubonakalako labakutsengisako uma baceliwe kufakazela lamabhizinisi abo.                                                                                                                                                                          
 5. Bacudzelani labafanele bangenele lomncintiswano ngulabaneminyaka kuya etulu benta lawo mabhizinisi.                                                                                                                                                                                    
 6. Imiklomelo yekukhutsata balimi itawumukeliswa labo labalishumi bekucala kubantfu labasha nakulabadzala, bese bonkhe lalabakhone kungenela lomncintiswano batfole umklomelo wabo wekutsi bakhonile kungena.                                                                                                                                                        
 7. Labo labawinile, abakavumeleki kushintja umklomelo labawutfolile kutsi ube yimali noma ke bawushintje kube ngulokunye labakufisile.                                                                                                                                                                     
 8. Sincumo semajaji sisiphetfo semncintiswano kute lokunye lokuyophindze kwentiwe singaphuma.
 9. Lowine umklomelo wekucala akavumeleki kutsi aphindze angenele lomncintiswano.                                                                                                  
 10. Lolowine umklomelo wekucala kubhekeke kutsi asite afundzise phindze akhutsate bontsanga yakhe kulomnyaka lawine ngawo.                                                                                                                                                           
 11. Umncintiswano utawutsatsa tinyanga letimbili kutsi Bomake bagcwalise emafomu abo ngalokuphelele phindze bawabuyisele lapho bawatsetse khona noma ke lolusuku lekuvalwa kwemncintiswano lumenyetelwe lihhovisi laka WFF.                                                                                                             
 12. Labasha labafanele kungenela lomncintiswano waMake wemnyaka longumlimi ngulabaneminyaka lelishumi nesiphohlongo kuyakulaba nemashumi lamatsatfu nesihlanu.