About WOFACO

About WOFACO

The Woman Farmer Foundation prides itself in successfully hosting the annual Woman Farmer of the Year Competition since 2007. The competition is open to all woman farmers involved in agricultural enterprising throughout Eswatini. A team of selected judges visit the entrant homesteads to assess their enterprises and livelihoods. The criterion used for assessment is based on provided parameters for each enterprise and the scores distributed as follows:

The competition has garnered major support over the years, attracting high profile guests such as Minister of Agriculture, Nedbank, FarmChem etc. Competition as created platform for women to access alternative funding, rub shoulders with high profile individuals and build the relationships/connections needed to grow their agribusinesses

Scroll to Top

WFF Competition Rules & Regulations

*Choose Language you prefer?

WFF Competition Assessment Parameters

*Choose Language you prefer?

Requirement For Competition Eligibility

*Choose Language you prefer?

Competition Rules & Regulations​

 1. The competition is open to all women and youth farmers aged 18 and above on Swazi Nation Land.                     
 2. Commercial and semi-commercial farmers, whose enterprise are within the parameters listed at the back, are eligible to participate in the competition provided the requested information is provided on the application form submitted; (forms are obtainable from the Ministry of Agriculture Offices, Constituency/ Tinkhundla centres, NAMBOARD and sponsors outlets to be announced).                                              
 3. Completed application forms must be returned to centres from which they are collected.                                          
 4. Applicants shall be required, by the panel of judges, to submit any supporting documents should there be a need. Failure to submit requested documents may result in the disqualification of the applicant.                   
 5. All submitted information, in whatever form it is submitted, shall remain confidential and utilized by the office of the Woman Farmer Foundation with utmost discreteness.

       6.1 WFF staff and their immediate family members are not eligible to enter the competition.

       6.2 Judges shall be expected to disclose immediate family members partaking in the competition.                          Failure to disclose shall result in the disqualification of the participant.

 1. Competitors shall be allowed to enter the competition provided they are the proprietors or major shareholders of the farming enterprise.                                                                                                                                    
 2. Competitors shall be Swazi citizens that are official residents of the communities they reside in or are in possession of official contracts/ agreements to operate their enterprises in the given areas.                                          
 3. The applicant shall indicate her major farming enterprise, through which she enters the competition, and also indicate other farming enterprises she is engaged in.                                                                                         
 4. Competitors shall be obliged to allow for the inspection of their enterprise and related documents, as well as provide produce samples if required.                                                                                                                           
 5. Eligible competitors are expected to have been active in their enterprise for at least a year.                                               
 6. Incentive prizes shall be awarded to the top 10 of the youth and adult categories and consolation prizes will be awarded to all qualifying participants.                                                                                                                     
 7. Winners shall not convert prizes into cash nor exchange them for other goods                                                                          
 8. The judge’s decision shall be final, and no correspondence will be entered into.                                                           
 9. The first prize winner shall not be eligible to re-enter subsequent competitions.                                                                            
 10. The first prize winner shall also be required to mentor her peers during her tenure year.                                                             
 11. The closing date for the submission of application forms shall be two months after the rollout of the entry forms or otherwise announces by the office of the Woman Famer Foundation.                                                            
 12. Youths eligible to enter the Woman Farmer of The Year Competition shall be between the ages of 18- 35 years

Imigomo neMibandzela

 1. Lomncintiswano uvulekele bonkhe bomake nensha (emantfombatana) labalima esicitsini.                       
 2. Balimi labalimela timakethe letinkhulu naletinkhudlwana, labanemabhizinisi lahlangana nalemitsetfo lebekiwe ngemuva, bavumelekile kutsi bangawungenela lomncintiswano, bente nesiciniseko sekutsi yonkhe imininingwane lecelwako kulelifomu igcwalisiwe. Emafomu ayatfolakala amahhovisini elitiko letekulima, etinkhundleni, NAMBOARD, nasetindzaweni letitakumenyetelwa.                                                      
 3. Emafomu lagcwalisiwe ngalokuphelele kufanele abuyiselwe etindzaweni latfolakale kuto.                                
 4. Labangenela lomcintiswano batawucelwa ngemajaji kutsi betfule emabhuku elibhizinisi nangabe kunesisdzingo. Umlimi lowehluleka kwetfula lawo mabhuku laceliwe angakhishwa kulomncintiswano angasachudzelani.                                                                                                                                                                    
 5. Yonkhe Imininingwane leyetfulwako, noma ngaluphi luhlobo leyetfulwa ngalo, itakugcinwa iyimfihlo. Lihhovisi laka Woman Farmer Foundation litakuyisebentisa ngalokukhulu kucophelela.

       6.1 Labasebentela lihhovisi laka WFF nemalunga ladvutane emindeni, abakavumeleki kungenela                            lomncintiswano.

       6.2 Kubhekekile kwekutsi emajaji atise lihhovisi ngemalunga ladvutane emindeni yabo langenele                             lomncintiswano. Kwehluleka kuloku kungabanga kutsi lelo lunga lemndeni lingasachudzelani                             kulomncintiswano.

 1. Bacudzelani bavumelekile kutsi bangene lomncintiswano nakungibo banikati balamabhizinisi noma ke bayincenye yebaphatsi baleyo bhizinisi.                                                                                                                            
 2. Bacudzelani kumele babe nebuve base Swatini noma babe nemvume lesemtsetfweni kusebentisa lendzawo lapho babeke lelibhizinisi labo khona.                                                                                                                                
 3. Umngeneli mnncintiswano kufanele akhombise libhizinisi lakhe lasime ngalo lokungilo langenela ngalo lomncintiswano, aphindze avete lamanye emabhizinisi lawachubako.                                                               
 4. Bacudzelani kufanele bavumele kuhlolwa kwemabhizinisi abo netimphepha letiphatselene nemabhizinisi, baphindze bavete lokubonakalako labakutsengisako uma baceliwe kufakazela lamabhizinisi abo.                                                                                                                                                                          
 5. Bacudzelani labafanele bangenele lomncintiswano ngulabaneminyaka kuya etulu benta lawo mabhizinisi.                                                                                                                                                                                    
 6. Imiklomelo yekukhutsata balimi itawumukeliswa labo labalishumi bekucala kubantfu labasha nakulabadzala, bese bonkhe lalabakhone kungenela lomncintiswano batfole umklomelo wabo wekutsi bakhonile kungena.                                                                                                                                                        
 7. Labo labawinile, abakavumeleki kushintja umklomelo labawutfolile kutsi ube yimali noma ke bawushintje kube ngulokunye labakufisile.                                                                                                                                                                     
 8. Sincumo semajaji sisiphetfo semncintiswano kute lokunye lokuyophindze kwentiwe singaphuma.
 9. Lowine umklomelo wekucala akavumeleki kutsi aphindze angenele lomncintiswano.                                                                                                  
 10. Lolowine umklomelo wekucala kubhekeke kutsi asite afundzise phindze akhutsate bontsanga yakhe kulomnyaka lawine ngawo.                                                                                                                                                           
 11. Umncintiswano utawutsatsa tinyanga letimbili kutsi Bomake bagcwalise emafomu abo ngalokuphelele phindze bawabuyisele lapho bawatsetse khona noma ke lolusuku lekuvalwa kwemncintiswano lumenyetelwe lihhovisi laka WFF.                                                                                                             
 12. Labasha labafanele kungenela lomncintiswano waMake wemnyaka longumlimi ngulabaneminyaka lelishumi nesiphohlongo kuyakulaba nemashumi lamatsatfu nesihlanu.

Assessment Parameters

 1. The type of enterprise, e.g. maize, vegetables, fruit trees, / orchard, beekeeping, broilers, layers, goats, dairy etc.       
 2. Size of each enterprise, e.g.; herd size, size of land cultivated, number of hives etc.                                                                                   
 3. Enterprise gross margins                                                                                                                                                                                     
 4. Records of the farming enterprise indicating at least a year’s activity (depending on the enterprise).                                                            
 5. Enterprise management plan (enterprise specific plans)
 •         Input requisition strategies
 •         Storage facilities and their design (inputs and farm produce)
 •         Cultural/ conventional farming technologies and methods implementation.
 •         Sources of technical information
 •         Marketing Strategy
 •         Farm layout design
 1. Management Practices (as per enterprise)
 •         Crop rotation
 •         Soil fertility management
 •         Planting procedure
 •         Pest/ disease control principles employed
 •         Disposal of farm waste materials (where applicable)
 •         Livestock  culling
 •         Stocking rate
 •         Grazing principles/ methods
 •         Feeding  programme/ methods
 •         Farm records (production and financial records)
 •         Cash flow management.
 1. Considerations for environmental factors
 •         Toilet facilities
 •         Waste disposal methods
 •         Conservation practices/ methods
 1. Applicants Social Responsibility
 •         Contribution towards NCP’s, OVC’s and other vulnerable groups.
 •         Participation in local development organizations/ activities.
 •         Community works, etc

.

Assessment Parameters

 1. Luhlobo lwebhizinisi njengemmbila, tibhidvo, tihlahla tetitselo, kufuya tinyosi, bolamtutu, tinkhukhu temacandza, timbuti, lubisi nalokunye.                                                                                                                                                      
 2. Bukhulu bangayinye nangayinye ibhizinisi njenge bunengi bemhlambi, bukhulu bendzawo lelinywako, nelinani letinyosi letifuyiwe.                                                                                                                                                                                                         
 3. Imfakazelo yetimali letisebentile kulebhzinisi.                                                                                                                                           
 4. Timphepha letifakazela inchubamsebenti yalebhizinisi letineminyaka tisebenti (kushiyane ngebhizinisi).                                
 5. Indlela lekuchutjwa ngayo ibhizinisi (tinhlelo tebhizinisi).                                                           
 •     Tindlela tekutfola timfanelo tekuchuba umsebenti.
 •     Tindzawo tekugcina tilimo/ timfuyo noma ke kutsi takheke kanjani (timfanelo tekuchuba umsebenti                      nemkhicito).
 •     Tindlela tesintfu tekulima netindlela letisetjentiswa ngato.
 •     Imitfombo yekutfola lwati letebuchwephesha.
 •     Tindlela tekumakethi.
 •     Indlela insimu leme ngakhona noma ke leyakheke ngayo.
 1. Tindlela tekuphatsa ibhizinisi
 •     Kushitja-shintja tilimo ensimini
 •     Kugcinwa kwemvundvo ensimini
 •     Indlela yekuhlanyela
 •     Tindlela lokuncishiswa ngayo tilokatane netifo ensimini
 •     Indlela lokulahlwa ngayo tibi noma tikopota talokusebentile
 •     Kuphungulwa kwemfuyo
 •     Linani lwemfuyo ngalesosikhatsi kuleyondzawo
 •     Tindlela tekudlisa lokufuyiwe
 •     Luhlelo lwekondla lokufuyiwe
 •     Tindlela tekukhicita
 •     Kugcinwa kwemabhuku emkhicito (imfuyo netivuno) nekusebenta kwetimali.
 •     Kuphtfwa kwemali lesebentako.
 1. Simo sendzawo / ngetemvelo
 •     Simo setindlu tangensense
 •     Tindlela tekulahlwa kwetibi
 •     Tindlela tekonga imvelo
 1. Umsebenti lowentiwa ngulongenele umncintiswano lophatselene nemphakatsi noma ummango
 •     Kusebentisana nemaguma (NCPs) bantfwana bendlukhulu, nalabanye labeswele.
 •     Kuhlanganyela netinhlangano letitfutfukisa imisebenti yasemmangweni.
 •     Imisebenti yemphakatsi.

Requirement For Competition Eligibility

The following are parameters that determine whether the applicant is eligible to partake in the competition. Aspiring competitors must ensure that, at least, their major enterprises meet the standards set within the parameters.

Enterprise Youth adults
Broilers
Minimum 500 birds
Minimum 1000 birds
Layers
Minimum 50 birds
Minimum 100 Hens
Indigenous Chicken
Minimum 100 hens
Minimum 200 Hens
Pig production
Minimum 2 Sows
Minimum 8 Sows
Weaner Growing
Minimum 10 piglets
Minimum 20 Piglets
Dairy
Minimum 2-3 females
Minimum 6 Females
Goats
Minimum 20 females
Minimum 40 Females
Cattle
Minimum 2-4 cows
Minimum 8 Cows
Feedlot
Minimum 15 cattle
Minimum 30 Cattle
Cotton
Minimum 0.5 (ha)
Minimum 1.0 (ha)
Maize
Minimum 0.5 (ha)
Minimum 1.0 (ha)
Vegetables
Minimum 0.2 (ha)
Minimum 0.5 (ha)
crops
With at most 2 crops
With at most 2
Legumes
Minimum 0.2 (ha)
Minimum 0.5 (ha)
Sweet Potato
Minimum 0.2 (ha)
Minimum 1.0 (ha)
Beekeeping
Minimum 5 Swazi or 2 Langstroth
Minimum 10 Swazi or 5 Langstroth
Fruit Trees
Minimum 0.2 ha
Minimum 0.5 (ha)
Rabbits
Minimum 10 females and 1 male
Minimum 20 females and 2 males

Requirement For Competition Eligibility

The following are parameters that determine whether the applicant is eligible to partake in the competition. Aspiring competitors must ensure that, at least, their major enterprises meet the standards set within the parameters.

Libhizinisi Insha Labadzala
Lamthuthu
Kusuka 500 tinkhukhu
Kusuka 500 tinkhukhu
Tinkhukhu temacandza
Kusuka 50 tinkhukhu
Minimum 100 tinkhukhu
Tinkhukhu tasekhaya
Kusuka 100 tikhukhukati
Kusuka 200 tikhukhukati
Tingulube
Kusuka 2 letinsikati
Kusuka 8 letinsikati
Kukhulisa Imidlwane
Kusuka 10 imidlwane
Kusuka 20 imidlwane
Tinkhomo telubisi
Kusuka 2-3 letinsikati
Kusuka 6 letinsikati
Timbuti
Kusuka 20 letinsikati
Kusuka 40 letinsikati
Tinkhomo
Kusuka 2-4 tinkhomati
Kusuka 8 tinkhomati
Mdlelandzawonye
Kusuka 15 tinkhomo
Kusuka 30 tinkhomo
Kotini
Kusuka 0.5 (ha)
Kusuka 1.0 (ha)
Ummbila
Kusuka 0.5 (ha)
Kusuka 1.0 (ha)
Tibhidvo
Kusuka 0.2 (ha)
Kusuka 0.5 (ha)
crops
kungengci 2 tinhlobo
kungengci 2 tinhlobo
Tindumba
Kusuka 0.2 (ha)
Kusuka 0.5 (ha)
Bhatata
Kusuka 0.2 (ha)
Kusuka 1.0 (ha)
Tinyosi
Kusuka 5 Swazi
Kusuka 10 Swazi
Titselo
Kusuka 0.2 ha
Kusuka 0.5 ha
Bologwaja
Kusuka 10 labasikati
Kusuka 20 labasikati